เรื่องราวของเรา

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าคุณ

วิสัยทัศน์ของ B-Healthy คือการผลักดันให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เรานำเสนอโซลูชั่นด้านสุขภาพที่สามารถจัดการกับจุดปวดในสี่ด้านต่อไปนี้: 

  1. ความเข้าใจผิดด้านสุขภาพ: คนส่วนใหญ่ยังคงถูกเข้ารหัสด้วยความคิดที่จะได้รับการรักษาพยาบาลหลังจากเจ็บป่วย ซึ่งจะนำไปสู่รายจ่ายที่สูงขึ้นตามชีวิตที่ดำเนินไป..
  2. สังคมสูงวัยด้วย NCDS และ Covid-19: เหตุการณ์นี้นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่ายา และการเดินทางในโรงพยาบาล
  3. พฤติกรรมเปลี่ยนของผู้เดินทางเพื่อสุขภาพ: สิ่งอำนวยความสะดวกและธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
  4. ข้อมูลและข้อมูลด้านสุขภาพ: ดิจิทัล เทคโนโลยีด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ช่องทางการขายแพ็กเกจสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการยังคงจำเป็นต้องเป็นพนักงานขายด้วยตนเองเนื่องจากการแนะนำและขายบริการมีความซับซ้อน สิ่งนี้ได้กลายเป็นจุดอ่อนในด้านต้นทุนและการตลาดของธุรกิจ 

ดังนั้น B-Healthy จึงตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลในระยะยาว เราเป็นเจ้าแรกที่สร้างแพลตฟอร์มสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โค้ชด้านสุขภาพที่ผ่านการรับรอง และธุรกิจการบริการเข้าด้วยกัน เพื่อเสนอแพ็คเกจสุขภาพส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล E-Booking Wellness Marketplace เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น สุขภาพส่วนบุคคล ข้อมูล เป้าหมายด้านสุขภาพ และประวัติการใช้แพ็คเกจ เพื่อยกระดับและเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ในแพ็คเกจสุขภาพส่วนบุคคลให้กับลูกค้า

นอกเหนือจากบริการและประสบการณ์ที่ B-Healthy ให้ความสำคัญ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลยังเป็นส่วนสำคัญที่เรายึดมั่น ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของลูกค้าจึงถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย

Text columns with images

ปรัชญาของเรา

The essence of B-healthy business is “to create innovative health platform that drives better health and well-being for all in long term based on three core thinkings:

  

1. Preventive Healthcare Approach: emphasize on preventive healthcare thinking; taking precautions and get treatment before having sickness rather than being sick and get treatment in order to sustain long-term healthcare budget.

2. Affordable Health Plan: offer the most suitable health package in terms of budget and facilities based on one’s condition which aligns with yearly health tourism growth . 

3. Certified Health Coaches: we select the best health coach to take care, inspire and provide advice one’s health goal achievement.      

  

B-Healthy Digital Health Platform is a digital tool for customers, those who have health risks or people who are health-conscious. The process is simple. B-Healthy gathers health data via health censor equipment and online health assessment. The data will help health coaches offer you better guidance in form of customized package. 

  

Furthermore, this digital health platform is a tool for business partners such as partnered hotels, clinics, consultants, insurance companies, public organizations, and hospitals to manage customer’s health packages. 

รู้จักกับ B-Healthy

B-Healthy is a company that provides customers a new and innovative platform for better health and well-being. We are the first to extract the best elements of the health and wellness industry and combine them with digital health technologies. We also have many hospitality partners in Thailand such as leading hotels and resorts who offer the best-ever experiences for all customers.

  

Our products and services are health packages available on digital platforms that can solve, fulfill and create new business opportunities in promoting and providing healthcare service support for the entire health industry chain including both service providers and service recipients. These platforms include Digital Health Platform and E-Booking Wellness Marketplace (OTA Wellness).

After making a reservation through the E-Booking Wellness Marketplace system, customers  will receive a confirmation and a code to download the application and begin consulting and getting advice from our team of health coaches. When customers arrive at the hotel or clinic, they will be provided services in accordance with their health program, which will be closely monitored  by health coaches throughout the period.

  

Our services are categorized  into 3 types:

1. Personal Health Coaching 

One-on-one coaching with a health coach. This is appropriate for those who are adapting their lifestyle in a long term, not limited to traveling.

2. Treatment at Clinic Partners
Treatment by wellness clinics while using the B-Healthy platform to increase the chance of having successful treatments.

3. Health Coach and Wellness Trip

Trip that is suitable for those who look for strengthening or restoring their health under the supervision of coach in a beautiful setting at one of our leading hotels or wellness resorts.

เหตุผลที่ควรเลือก B-Healthy

5 Reasons to Choose B-Healthy

1. Sustainable Healthcare: 

B-Healthy is an innovative health and wellness platform that aims to initiate or improve sustainable good health under the concept "Care and Prevent Before to Avoid Treatment." We offer you a comprehensive holistic healthcare approach, both from inside out and outside in..

2. Service at Your Convenience: 

The convenience of having an unlimited number of locations. Customers  can access our services via digital channels from booking process to obtaining expert advice and guidance from experts, as well as receiving real-time information updates.

3. Personalized Wellness Package
B-Healthy creates a personalized health package for each individual based on the nature, condition, and limitation of their body including each person's living environment as much possible. This ensures of customer’s most satisfying outcome and experiences.

4. Aligning with Wellness Tourism
In partnership with our alliances,  B-Healthy provides a variety of health services including wellness hotels and wellness clinics which we selected on the basis of quality, service, and location, allowing users to have better health while also having a great vacation.

5. Guaranteed Safety Standard 

You can have confidence in our standards and safety because we only work with the best partners who provide accommodation that meets both Thai and international quality certification standards, including health coaches who need to be certified by reputable institutions both in the country and abroad and have over 1,000 hours of training experiences. Most importantly, we strictly adhere to the service provider's personal data protection system in order to instill trust in our service.

  

If you want to improve your health and quality of life with the help of coaches anywhere in the country or beyond via an innovative digital platform that protects your personal data while assisting you on your health journey, let's try out the B-Healthy package.

Top